เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

  

  ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

  การจัดประเภทเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

 ลักษณะแถบจำลอง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

การเทียบชั้นของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย ในภาคภาษาอังกฤษ

  

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฏไทย

  

เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า

  

เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรื่องยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์  

  

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดี

  

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

  • ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.)

  • ทุติยดิเรกคุณาภรณ์ (ท.ภ.)

  • ตติยดิเรกคุณาภรณ์ (ต.ภ.)

  • จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.)

  • เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.)

  • เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ท.ภ.)

  • เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.)

 

  

  

แหล่งที่มาและข้อมูล www.mof.go.th

<xmp>