การเทียบชั้นของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยในภาคภาษาอังกฤษ 

 

                 การที่ใช้คำแปลชื่อตระกูล และชั้นของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย ด้วยศัพท์ที่ไม่มีในสังคมไทย เช่น Kninght, Knight Commander  โดยที่สังคมไทยไม่เคยมีนักรบประเภทที่เรียกว่า อัศวิน หรือ Knight และยังใช้คำ Grand Gross ซึ่งหมายถึง มหากางเขน ซึ่งเป็นสิ่งเคารพนับถือ ของผู้นับถือคริสต์ศาสนา มาเทียบกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย นอกจากนี้ ยังใช้คำหมายถึงตระกูล เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย ด้วยคำว่า Order ซึ่งหมายถึงหมู่คณะของพระในคริสต์ศาสนา หรือชมรมของนักรบซึ่งเป็นอัศวิน ทั้งนี้ เป็นแต่เพียงการเทียบศักดิ์ศรี ของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย ให้เท่ากับระดับสากล

                 ในการที่ชาวต่างประเทศใช้คำเหล่านี้กับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เนื่องมาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีความเป็นมาจากเครื่องหมายประจำยศ  และตำแหน่งของอัศวิน ซึ่งรวบรวมกันเป็นหมู่คณะขนาดเล็ก ด้วยความมีอุดมคติร่วมกัน เช่น ส่งเสริมความเป็นผู้กล้าหาญ รักษาเกียรติ รักความยุติธรรม  มีความเมตตา สุภาพ อ่อนน้อม ปกป้องผู้รับความทุกข์ยาก ให้เกียรติสตรี เป็นต้น

                 เครื่องหมายหัวหน้าคณะ ได้แก่ รูปกางเขนขนาดใหญ่ ทำเป็นดาราติดอกเสื้อด้านซ้าย จึงเป็นที่มาของคำ Knight Grand Cross ซึ่งภายหลัง มีเครื่องหมายประกอบด้วยสายสะพาย และดวงตราห้อยสายสะพาย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น Grand Cross จึงเป็นที่เข้าใจกันทั่วโลกว่าเป็นชั้นสูงสุด คือ มีสายสะพาย

                 สำหรับชั้นรองลงมา คือ ชั้น ๒ Knight Commander จะมีเครื่องหมายกางเขนขนาดเล็กกว่า  เป็นกรอบนอกในใจกลางเครื่องหมาย อาจเป็นรูปนักบุญ รูปดอกไม้ รูปสัตว์ทรงพลัง เช่น นกอินทรี สิงโต หรือตัวอักษรย่อ แล้วแต่จะกำหนดกันไป

                 ชั้น ๓, ๔ และ ๕ เรียก Commander, Companion และ Member ไม่มีคำ Knight นำหน้า เพราะยังไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นทางการ  เนื่องจากยังมีคุณสมบัติยังไม่ถึง ดังนั้น จึงให้เครื่องหมายว่าเพียงเป็นผู้ร่วมคณะ คือ Order รูปลักษณะของเครื่องหมายจะเล็กลง และขนาดแถบแพรต่างกันไป

                 ฉะนั้น ทางเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย จึงเทียบชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย ชั้นที่ ๓ , ๔ และ ๕ เช่นดังที่กล่าวมาแล้ว เช่น

                      - ตริตาภรณ์มงกุฏไทย : Commander (Third Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand.

                      - จัตุรถาภรณ์มงกุฏไทย : Companion (Fourth Class) of The Most Noble Order of the Crown of Thailand.

                      - เบญจมาภรณ์มงกุฏไทย : Member (Fifth Class) of The Most Noble Order of the Crown of Thailand.

                 ถึงแม้ Order ของอัศวินในทวีปยุโรปจะเลิกล้มไปแล้ว แต่เครื่องหมายตำแหน่งอันมีเกียรติของคณะอัศวินมิได้เลิกล้ม เพราะ พระมหากษัตริย์ในประเทศต่างๆ ซึ่งเคยทรงเป็นหัวหน้าของคณะอัสวินยังมีอยู่  พระมหากษัตริย์เหล่านั้น จึงทรงใช้เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ ์สำหรับพระราชทานบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศ และสังคมในสายงานต่างๆ ทั้งทหาร พลเรือน บุรุษ และสตรี

                 ประเทศใดที่กำหนดว่าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ใด สตรีมีสิทธิได้รับพระราชทานในชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แทนที่จะใช้คำ Knight จะเป็นคำว่า Dame เช่น Dame Grand Cross และ Dame Commander

                 ส่วนการคงคำ Order ไว้ก็เพื่อระลึกถึงที่มาของเครื่องหมายดั้งเดิมว่ามาจากคณะใด ประเทศใด

                 ในการแปลคำชั้นสายสะพายของไทย ใช้คำ Cordon เพิ่มขึ้นจากคำ Grand Cross เฉพาะเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งมีชั้นพิเศษ เช่น

                      - ปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ : Knight Grand Cordon (Special Class) of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao.

                      - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก : Knight Grand Cordon (Special Class) of the Most Exalted Order of the White Elephant.

                      - มหาวชิรมงกุฏ : Knight Grand Cordon (Special Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand.

                 คำ Cordon นี้บางประเทศในทวีปยุโรป ใช้กับผู้ได้รับสายสะพายซึ่งมิได้นับถือคริสต์ศาสนา เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้คำ Grand Cross.

 

     

แหล่งที่มาและข้อมูล www.mof.go.th

<xmp>