ลักษณะแถบจำลอง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ใช้ประดับในปัจจุบัน

 

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำหรับพระราชทานประมุขของรัฐ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นมงคลยิ่งราชมิตราภรณ์

ราชมิตราภรณ์ (ร.ม.ภ.)

  

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำหรับพระราชทานบำเหน็จความชอบในราชการแผ่นดิน

เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์ 

อันมีเกียรติคุณรุ่งเรื่องยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ 

  

มหาจักรีบรมราชวงศ์ (ม.จ.ก.)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์

 

นพรัตนราชวราภรณ์ (น.ร.)  

  

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดี

  

รามาธิบดี ชั้น ๑ (เสนางคะบดี) ส.ร.

 

รามาธิบดี ชั้น ๒ (มหาโยธิน) ม.ร. 

 

รามาธิบดี ชั้น ๓ (โยธิน) ย.ร. 

 

รามาธิบดี ชั้น ๔ (อัสวิน) อ.ร. 

  

รามมาลาเข็มกล้ากลางสมร (ร.ม.ก.) 

 

รามมาลา (ร.ม.)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้า

 

ปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ (ป.จ.ว.)

 

ปฐมจุลจอมเกล้า (ป.จ.) 

 

ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.) 

 

ทุติยจุลจอมเกล้า (ท.จ.) 

 

ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ต.จ.ว.) 

 

ตติยจุลจอมเกล้า (ต.จ.)

 

ตติยานุจุลจอมเกล้า (ต.อ.จ.) 

      

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

 

ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

 

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 

 

ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) 

 

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) 

 

เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) 

 

เหรียญทองช้างเผือก (ร.ท.ช.) 

 
เหรียญเงินช้างเผือก (ร.ง.ช.) 

 

มหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม.) 
 

ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.) 

 

ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย (ท.ม.) 

 

ตริตาภรณ์มงกุฏไทย (ต.ม.) 

 

จัตุรถาภรณ์มงกุฏไทย (จ.ม..) 

 

เบญจมาภรณ์มงกุฏไทย (บ.ม.) 

 

เหรียญทองมงกุฏไทย (ร.ท.ม.) 

 

เหรียญเงินมงกุฏไทย (ร.ง.ม.) 

 

ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.) 

 

ทุติยดิเรกคุณาภรณ์ (ท.ภ.) 

 

ตติยดิเรกคุณาภรณ์ (ต.ภ.) 

 

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.) 

 

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.) 

 

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ท.ภ.) 

 

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ ์ (ร.ง.ภ.) 

  

เหรียญราชอิสริยาภรณ์ต่าง ซึ่งนับเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เหรียญบำเหน็จกล้าหาญ 

  
  

เหรียญกล้าหาญ (ร.ก.) ประดับช่อชัยพฤกษ์  

  

เหรียญกล้าหาญ (ร.ก.) 

  

เหรียญชัยสมรภูมิสงครามอินโดจีน (ช.ส.) 

 

เหรียญชัยสมรภูมิสงครามมหาเอเชียบูรพา (ช.ส.) 

 

เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามร่วมรบกับ

สหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี (ช.ส.) 

 

เหรียญชัยสมรภูมิ การรบ ณ สาธารณรัฐ 

เวียตนาม (ช.ส.) (ประดับเปลวระเบิด) 

  

เหรียญชัยสมรภูมิ การรบ 

ณ สาธารณรัฐเวียตนาม (ช.ส.)

 

เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้น ๑ (ส.ช. ๑) 

 

เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้น ๒ ประเภท ๑ (ส.ช. ๒/๑) 

 

เหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ (พ.ร.ธ.) 

 

เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้น ๒ ประเภท ๒ (ส.ช. ๒/๒) 

เหรียญบำเหน็จราชการ

  
 

เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา 

(ทหาร) ร.ต.ศ. (ศ.) 

 

เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิบปวิทยา 

(พลเรือน) ร.ด.ม. (ศ.)

 

เหรียญช่วยราชการเขตภายใน 

การรบสงครามอินโดจีน (ช.ร.) 

 

เหรียญช่วยภายในเอเชีย (ช.ร.) 

 

เหรียญช่วยราชการชายแดน (ช.ด.) 

 

เหรียญจักรมาลา (ร.จ.ม.) 

 

เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) 

 

เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้น ๑ 

 

เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้น ๒

  เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้น ๓ 


 

เหรียญลูกเสียสดุดี
  
เหรียญบำเหน็จในองค์พระมหากษัตริย์

  
 

เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้น ๑ (ภ.ป.ร.๑) 

 

เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้น ๒ (ภ.ป.ร.๒) 

 

เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้น ๓ (ภ.ป.ร.๓) 

 

เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้น ๔ (ภ.ป.ร.๔) 

 

เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้น ๕ (ภ.ป.ร.๕) 

 

เหรียญราชรุจิทอง (ร.จ.ท.๙) 

 

เหรียญราชรุจิเงิน (ร.จ.ง.๙) 

เหรียญที่ระลึกต่างๆ

  
 

เหรียญบรมราชาภิเษกทอง ร.ร.ศ. (๙) 

  เหรียญบรมราชาภิเษกเงิน ร.ร.ศ. (๙) 

 

เหรียญงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ 

 

เหรียญที่ระลึก ในการเสด็จพระราชดำเนิน 

เยือนสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป 

 

เหรียญรัชดาภิเษก 

  

เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จ 

พระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร

  

เหรียญสนองเสรีชน (ส.ส.ช.)

 

เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

เหรียญที่ระลึก สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี 

 

เหรียญเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ 

 

เหรียญเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

 

เหรียญเฉลิมพระเกียรติฯ มหามงคลสมัย 

พระราชพิธี เฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา 

 

เหรียญเฉลิมพระเกียรติฯ พระราชพิธี 

รัชมังคลาภิเษก (เริ่มใช้ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๑) 

 

เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา 

 

เหรียญการชาดสรรเสริญ 

  

เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้น ๑ 

 

เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้น ๒ 

 

เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้น ๓ 

    

เหรียญต่างประเทศที่ไทยได้รับ

 

เหรียญสหประชาชาติ

 

เหรียญชิงมันรี (ขาว) 

 

เหรียญชิงมันรี (เหลือง) 

 

เหรียญซิลเวอร์สตาร์ 

 

เหรียญบรอนซ์สตาร์ 

 

เหรียญกล้าหาญสหรัฐฯ 

 

เหรียญดีเด่นเวียตนาม (สัญญาบัตร) 

 

เหรียญดีเด่นเวียตนาม (ประทวน) 

 

เหรียญกล้าหาญเวียตนาม 

 

เหรียญธงชาติเวียตนาม 

 

เหรียญร่วมรบ 

 

เหรียญซีวิค 

 

เหรียญรณรงค์ 

 

เหรียญรบทางทหารอากาศ 

 

เหรียญสต๊าฟบริการ 

 

LEGION OF MERIT 

 

เหรียญสหมิตรไมตรี 

 

   

 

 

แหล่งที่มาและข้อมูล www.mof.go.th

<xmp>