กระทรวง

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงการคลัง

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กระทรวงคมนาคม

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

 

 

 

สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี     • รายชื่อคณะรัฐมนตรี     • มติ ครม.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ   • คณะกรรมการตรวจสอบฯ (กต.ตร.)

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)

กองบัญชาการทหารสูงสุด    • กองทัพบก     • กองทัพเรือ     • กองทัพอากาศ

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา  

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพไทย

กระบวนการยุติธรรมแห่งชาติ    สำนักอัยการสูงสุด    กรมบังคับคดี

สำนักงานประกันสังคม

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

บี โอ ไอ     • การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

การเคหะแห่งชาติ

คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

คณะกรรมการกำกับนโยบายรัฐวิสาหกิจ (กนร.)

สำนักงานอาหารและยา (อย.)

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)

รัฐบาลอิเล็กทรอนิคส์   • ไทยแลนด์อิเล็กทรอนิคส์

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

จัดหาอิเล็กทรอนิกคส์    • ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

ศูนย์กลางบริการภาครัฐ  • ศูนย์ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 

องค์กรอิสระ

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) กกต. ประจำจังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)

สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.)

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ข้อมูลสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพิ่มเติม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)

สำนักงานคณะกรรมการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสช.)สาธารณูปโภค

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

กรมไปรษณีย์โทรเลข

การไฟฟ้านครหลวง

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

การประปานครหลวง

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

การประปาส่วนภูมิภาค

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สำนักงานและนโยบายและแผนพลังงาน

กรมทางหลวงชนบท

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย


สถาบันการเงิน

 

 

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารไทยธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย

บริษัทเงินทุนธนชาติจำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารนครหลวงไทย

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

ธนาคารเพื่อการเกษตร ฯ

ธนาคารเพื่อการส่งออก ฯ

ธนาคารเอเชีย

บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารออมสิน

ธนาคารทหารไทย

ธนาคารยูโอบีรัตนสิน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ฯ (กลต.)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารนครธน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ

ธนาคารไทยพาณิชย์

สยามซิตี้แบงค์

ตลาดอนุพันธ์

ธนาคารอิสลาม

แสตนดาร์ดชาเตอร์ด

รายชื่อกองทุนรวม

 • ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า

ตลาดหลักทรัพย์  • ตลาดหลักทรัพย์ MAI กองทุนรวม 

รายชื่อบริษัทในตลาดหลักทรัพย์

สนทนาเรื่องเศรษฐกิจ การเงิน

สมาคมนักวิเคราห์ฯ

บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)

ข้อมูลหุ้นและการลงทุน
เซ็ทเทรด ตลาดหุ้น  กระแสหุ้น  • ไทยสต็อก

   

รายงาน

 

 

• อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

     - ธนาคารแห่งประเทศไทย

     - กรุงไทย  - ไทยธนาคาร  - กรุงเทพ  - ทหารไทย  - กรุงศรีอยุธยา

ผลการออกรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล

ผลการออกรางวัล สลากออมสิน

ผลการออกรางวัล สลาก ธ.ก.ส.

สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

ภาวะเศรษฐกิจไทย

 • ดัชนีเศรษฐกิจไทย

Thai Economy Watch

ตรวจราคาสินค้าทั่วไป   ตรวจราคาสินค้าเกษตร

ศูนย์กลางซื้อขายอสังหาริมทรัพย์   มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทย

Thailand Outlook
ตรวจราคาประเมินที่ดิน

สื่อสารมวลชน

 

 

ข่าวประกวดราคาราชการ

ไทยรัฐ

The Nation

New York Times

 

เครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ

เดลินิวส์

Bangkok Post

Washington Times

 

วารสารกรมประชาสัมพันธ์

มติชน

Thai Post

Los Angeles Times

 

สำนักข่าวสารอเมริกัน

ข่าวสด

Post Today

Chicago Tribune

 

สำนักข่าวไทย

คมชัดลึก

USA Today

Chicago Sun-Times

 

สมาคมหนังสือพิมพ์ ฯ

แนวหน้า

Japan Today

China News Agency

 

สำนักข่าวประชาธรรม

บ้านเมือง

Asia Times

Hong Kong Daily

 

มิชชั่นไทยแลนด์

ไทยนิวส์

Economist

Washington Post

 

ชาวไทยในยุโรป

เอ็มเว็บนิวส์

Newsweek

Sydney Post

 

เนชั่นสุดสัปดาห์

ผู้จัดการ

China View

Moscow Times

 

มติชนสุดสัปดาห์

กรุงเทพธุรกิจ

China Daily

Business Day

 

ผู้จัดการรายเดือน

ฐานเศรษฐกิจ

Daily News

Business Weak

 

เส้นทางเศรษฐกิจ

ไทยสาร

Newsday

New Econ. Policy

 

นิตยสารสารคดี

สยามธุรกิจ

The Hill

New Econ. Info.

 

วารสารเลือกตั้ง

สยามโฟกัส

Linezine

CNNmoney

 

ไฮไลท์การเมือง

เชียงใหม่นิวส์

Law Jrnls

Green Economy

 

สยามสปอร์ต

ครูสยามนิวส์

ไทยทาวน์ USA

Wired Magazine

 

วารสาร กสท.

กระแสหุ้น

ประชาชาติธุรกิจ

Leadership Digest

ทีวีไทย

ข่าว CNN

ทีวีจีน

ข่าว NHK

ทีวีในเอเชีย

ข่าว CBS

ทีวีในยุโรป

ข่าว NBC

ทีวีในแอตแลนติค

ข่าว ABC

ทีวีในอเมริกา

ข่าว ABC (Aus)

Squid TV

ข่าว BBC

Whitehouse

ข่าว BBC (Thai)

ข่าว Reuters

Voice America

ข่าว AP

VOA (Thai)

ข่าว Pacific

เนชั่นแชนแนล

เว็บข่าวประเทศไทย

กรมประชาสัมพันธ์

 
Thai Laws, Acts, and Legal Information
Thailand Directory and Yellow Pages
Webmaster Directory and Utilities

    

 www.SG2527.COM