กษัตริย์ไทย


สุโขทัย:

- พ่อขุนศรีอินทราทิตย์

- พ่อขุนบาลเมือง

- พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

- พระเจ้าเลอไท

- พระเจ้าลิไทหรือพระมหาธรรมราชาที่ ๑ 

- พระเจ้าไสยลือไทย

- พระมหาธรรมราชาที่ ๓

- พระมหาธรรมราชาที่ ๔ 

 

กรุงศรีอยุธยา:

- พระเจ้าอู่ทอง

- สมเด็จพระราเมศวร

- สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑

- สมเด็จพระเจ้าทองลัน

- สมเด็จพระรามราชาธิราช

- สมเด็จพระนครินทร์

- สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒

- สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

- สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๓

- สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒

- สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๔

- พระรัษฎาธิราช

- สมเด็จพระไชยราชาธิราช

- สมเด็จพระยอดฟ้า

- ขุนวรวงศาธิราช

- สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ

- สมเด็จพระมหินทราธิราช

- สมเด็จพระมหาธรรมราชา

- สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

- สมเด็จพระเอกาทศรถ

- พระศรีเสาวภาคย์

- สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม

- สมเด็จพระเชษฐาธิราช

- สมเด็จพระอาทิตยวงศ์

- สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง

- สมเด็จเจ้าฟ้าชัย

- สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา

- สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

- สมเด็จพระเพทราชา

- สมเด็จพระเจ้าเสือ

- มเด็จพระเจ้าท้ายสระ

- สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ

- สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร

- พระเจ้าเอกทัศน์

 

กรุงธนบุรี:

- พระเจ้าตากสิน

 

ราชวงศ์จักรี:

- รัชกาลที่ 1

- รัชกาลที่ 2

- รัชกาลที่ 3

- รัชกาลที่ 4

- รัชกาลที่ 5

- รัชกาลที่ 6

- รัชกาลที่ 7

- รัชกาลที่ 8

- รัชกาลที่ 9

 

ธงในพระมหากษัตริย์ไทย


www.SG2527.com   

<xmp>