ความหมายของตราประจำโรงเรียน 

   

 

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มีโรงเรียนในเครือที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 14 โรงเรียน  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เป็นโรงเรียนหนึ่งในเครือมูลนิธิฯ ซึ่งใช้ตราร่วมกัน ดังนี้

 

โล่ หรือ Cost of Arms ที่อยู่ในใจกลางของตรานี้ เป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติประวัติอันยาวนาน และยั่งยืนของสถายันคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ภายในโล่แบ่งเป็น 4 ส่วน แต่ละส่วนมีความหมายเชื่อมโยงกันดังนี้
 

   
ส่วนที่ 1  A.M. คือ Ave Maria (ภาษาละติน) ตรงกับภาษาไทยว่า "วันทามารีอา" Maria เป็นชื่อพระมารดาของพระเยซูคริสต์ ช่อดอกซ่อนกลิ่นขาว เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความบริสุทธิ์ โดยอีกนัยหนึ่ง A.M. ย่อมาจาก Alma Mater (ภาษาลาติน) หรือภาษาอังกฤษว่า Mother College  หมายความว่า สถาบันเราเปรียบประดุจบ้านเกิดของเรา และเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของเรา จะรักสถาบันเปรียบประดุจผู้บังเกิดเกล้าของเรา 

ส่วนที่ 2  เป็นรูปเรือใบ ซึ่งเปรียบได้กับ "นาวาชีวิต" ที่จะต้องต่อสู้คลื่นลม และแสงแดด ไปจนถึงฝั่ง เป็นคติให้ได้คิดเสมอว่า "ชีวิตคือการต่อสู้"  

 
ส่วนที่ 3  มีดวงดาวอยู่ในท้องฟ้าเหนือเรือที่กำลังสู้คลื่นลม หมายถึงแสดงแห่งความหวัง ได้แก่ แสงธรรมแห่งศาสนา กับแสดงแห่งปัญญา  จากสรรพวิทยาการที่ได้รับจากโรงเรียนรวมกัน เป็นดวงประทีป ส่องนำชีวิต (คือคนที่อยู่ในเรือ) ไปสู่จุดหมายปลายทางได้ด้วยคุณธรรม และปัญญา

ส่วนที่ 4  เป็นเครื่องหมาย DS (ตัวย่อจากภาษาฝรั่งเศส Dieu Seul) มีความหมายว่า จะทำงานทุกอย่างเพื่อเป็นศิริมงคลแก่พระเจ้า เป็นคติพจน์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรียอง เดอ มงฟอร์ต (Saint Louis Marie Grignion De Montfort) ผู้สถาปนาคณะเซนต์คาเบรียล โดยอีกนัยหนึ่ง 

        D หรือ Divinity  หมายถึง ศาสนา ซึ่งเราทุกคนต้องมีศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ

         เครื่องหมายไม้กางเขน เป็นเครื่องหมายแห่งความรัก และความเสียสละ ดังที่พระคริสตเจ้าได้ทรงสละชีวิตของพระองค ์ด้วยความรัก ที่จะช่วยไถ่บาปให้แก่มวลมนุษย์

        S หรือ Science  หมายถึง วิทยาการ ความรู้ที่ทำให้เรามีเหตุผล เราทุกคนควรจะมุ่งหาความรู้อยู่เสมอ ยิ่งเรามีความรู้ฝ่ายโลกมากขึ้นเท่าได  เราก็ยิ่งควรสนใจหาความรู้ฝ่ายธรรมให้มากขึ้นเท่านั้น

 
พวงดอกไม้ที่ประดับโล่ เป็นมาลัยเกียรติยศที่จะเตือนใจทุกคนให้กระทำความดีให้เชิดชู และจรรโลงไว้ซึ่งเกียรติยศ ชื่อเสียงของสถาบัน มิให้เสื่อมสูญสลายไป

คำว่า Labor Omnia Vincit (Labour conquers all things) ที่อยู่ใต้ชื่อ Brothers of St. Gabriel เป็นคติพจน์ (Motto) ประจำใจของชาวเซนต์คาเบรียล ที่จะต้อง ชนะอุปสรรคทั้งปวงด้วยความวิริยะ อุตสาหะ 

         

 

เกี่ยวกับโรงเรียน ประวัติโรงเรียน แผนผัง ความหมายตราโรงเรียน สัญลักษณ์สาย ดาว์นโหลดเพลง

   

  แหล่งข้อมูล : เวบไซด์โรงเรียนฯ www.sg.ac.th

 

<xmp>